Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Vedení zpětné vazby v zážitkovém vzdělávání

Vzdělávací seminář zaměřený na důležitou část zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení – zpracování a transfer prožitku. Účastníkům bude představen ucelený pohled na rozsáhlou oblast vedení zpětné vazby od ukotvení v základních odborných pojmech a teoriích, přes proces efektivního řízení reflexe až po hledisko bezpečnosti a etiky při vedení zpětné vazby.

Praktická část se sestává z případových studií a nácviku různých technik zpětné vazby. Seminář je z velké části praktický a učí absolventy k modifikacím a variacím různých typů zpětnovazebních technik a aktivit sloužících jako podklad pro tyto techniky.

Účastnický poplatek: 2.200,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky vést zpětnou vazbu v rámci projektů zážitkové pedagogiky a zkušenostního učení s důrazem na proces transferu v procesu učení.  Úspěšný absolvent bude umět kvalitně vést rozbor herních a dalších prožitkových aktivit s ohledem na etickou a psychickou bezpečnost studentů/klientů.

 

Podrobný obsah

Vedení zpětné vazby v zážitkovém vzdělávání
Teoretické zakotvení:
Definice základních pojmů: prožitek, zkušenost, zážitek, facilitace, vedení, instruktáž, instruktor, facilitátor, účastník, skupina, tým, cyklus učení, zpětná vazba, přehrávka/review, analýza, generalizace/zobecnění, transfer/přenos, plán změn, akční plán, smlouva o hodnotách a cílech programu, dobrovolnost výzvy.
Základní teoretická východiska:

 • výzkum mozku a jeho odraz v současné teorii učení
 • aktivní učení, holistický přístup k učení
 • konstruktivismus
 • narace, prožitek a příběh

Vytváření optimálního prostředí pro změnu, učení a růst

 • běžné obranné reakce
 • podmínky podporující změnu, učení a růst
 • pohyb v zónách komfortu, učení a paniky

Nerovnováha (diseqilibrium) jako katalyzátor změny
Charakteristiky časování reflexe prožitku

 • v průběhu aktivity
 • po ukončení aktivity
 • s časovým odstupem

Korektivní emoční zkušenost
Struktura vztahů mezi vedoucím/týmem, jedincem a skupinou ve vztahu k předmětu učení, rozvoje a změny. Individuální osobní vazba k předmětu učení, rozvoje a změny a úloha emocí v procesu zážitkové pedagogiky.

Základy efektivního řízení procesu reflexe
Role vedoucího / facilitátora, míra intervence
Úrovně reflexe:

 • reflexe na úrovni skupiny
 • reflexe na úrovni vztahů (interpersonální)
 • reflexe na úrovni osobnosti (intrapersonální)

Požadavek na aktivní charakter procesu reflexe
Metafory v reflexi prožitku
Metody vedení primární přehrávky (review)

 • kreativní
 • verbální
 • konstrukční
 • dramatické
 • prostřednictvím specifických činností

Metody analýzy a zobecnění

 • verbální – diskuse různých forem
 • dílna
 • individuální zpracování

Metody podpory transferu učení
Specifický, nespecifický a metaforický transfer

 • dohoda, smlouva, akční plán
 • rituály
 • dramaturgické metody – programové sekvence zajišťující možnost implementace změn a kontrolu účinnosti

Evaluační metody
Bezpečnostní aspekty a management rizik spojených s vedením reflexe prožitku, zobecnění a transferu učení
Etické aspekty vedení reflexe prožitku, zobecnění a transferu učení
Základní postupy při tvorbě a inovaci podpůrných technik pro reflexi, zobecnění a transfer, příprava otázek a témat.
Případové studie
Praktické tipy, zásobník technik

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují zkoušení praktických dovedností v přírodním prostředí a bez rušení výraznými civilizačními vlivy. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti