Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Instruktor simulačních a strategických her

Vzdělávací seminář je určen absolventům semináře Instruktor iniciativních her, na který tematicky navazuje. Seminář simulačních a strategických her představí tyto hry jako prostředek pro výchovně-vzdělávací proces a nabídne absolventům možnost naučit se tento prostředek prakticky využívat.

V úvodních blocích se účastníci dozví o základních teoretických východiskách a charakteristice simulačních a strategických her. Praktická část se sestává z případových studiích, jejich rozborů a poukázání na dílčí specifika jednotlivých typů simulačních her zaměřených podle vzdělávacího cíle. Seminář je z velké části praktický a neopomíjí ani hledisko bezpečnosti uvádění her.

Účastnický poplatek: 2.200,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Cílem semináře je naučit pedagogické pracovníky uvádět a modifikovat simulační a strategické hry s cílem osobnostního rozvoje studentů/klientů. To vše na základě znalosti teoretických základů a pochopení zařazení simulačních a strategických her jako efektivního prostředku pro výuku a výchovu.

 

Podrobný obsah

Téma
Simulační a strategické hry jako výchovně- vzdělávací prostředek a možnosti jejich zasazení do širšího konceptu rozvoje celoživotního vzdělávání.
Hlavní teoretická východiska:

  • současné poznatky z oblasti výzkumu mozku a jejich projekce v moderní pedagogice a profesním vzdělávání
  • prožitek, emocionální vazba na předmět učení a Vösterova koncepce zohlednění funkce biologických procesů v lidském mozku při podpoře efektivity učení
  • Claxtonova koncepce rozvoje kompetence k učení
  • skutečnost jako médium, hra jako model skutečnosti
  • komplexnost herních simulací jako prostředek pro efektivní rozvoj odlišných učebních stylů

Základní charakteristiky strategických her

  • otevřenost
  • zarámování
  • strategický prvek

Případová studie1: Užití strategických her v projektu zaměřeném na výcvik vůdcovství
Případová studie2: Strategická hra v projektu zaměřeném na efektivitu toku informací v rámci struktury organizace.
Základní charakteristiky herních simulací
Případová studie 3: Využití herní simulace v projektu zaměřeném na management změny.
Případová studie 4: Komplexní herní simulace v projektu zaměřeném na projektové řízení.
Analýza rozvojových a vzdělávacích potřeb klienta.
Identifikace klíčových prvků pro tvorbu programového návrhu
Případová studie 5: Nerespektování rolí, kompetencí a zodpovědností v mezinárodní organizaci – příprava návrhu herní simulace pro intervenční program
Kombinace stavebních prvků simulačních a strategických her
Případová studie 6: Cvičení složek integrovaného záchranného systému pro situaci místního ohrožení – zaměření na efektivitu přenosu informací.
Využití herních simulací v rozvoji klíčových kompetencí na různých stupních školy.Dílna 1
Technické a materiální zajištění simulačních a strategických her.

  • Požadavky na: efektivitu, kvalitu, estetickou a řemeslnou úroveň, věrohodnost, přiměřenost

Prvek věrohodnosti v designu herních simulací – principy použití, etická pravidla.
Úloha prostředí v návrhu a realizaci simulačních a strategických her
Případová studie 7: Rozvoj týmových dovedností pro studenty střední školy s využitím urbanistického prostředí.
Osobnostní profil instruktora, nejdůležitější instruktorské kompetence pro realizaci herních simulací. Test pro stanovení individuálního instruktorského profilu.
Metody motivace pro simulační a strategické hry
Specifické nároky z hlediska sběru informací, provedení reflexe a zajištění transferu učení spojené s použitím simulačních a strategických her
Bezpečnost a management rizik v přípravě a realizaci simulačních a strategických her.

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují zkoušení praktických dovedností v přírodním prostředí a bez rušení výraznými civilizačními vlivy. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti