Rozvojová a vzdělávací společnost

info@project-education.cz | +420 775 111 781

Bezpečnost a risk management

Základní členění bezpečnostních hledisek v programech výchovy v přírodě.

(Bezpečnost účastníka, skupiny, instruktora/týmu, prostředí, organizace, oboru/cechu)

Bezpečnost a riziko při realizaci programů, u nichž jde o překonávání výzev daných přírodním nebo uměle vytvořeným prostředím. (Zóny komfortu, učení a paniky, jednotlivá bezpečnostní hlediska, specifika prostředí, materiál – skladování, výběr, používání, typy lezeckých terénů, charakteristika možných rizik a odpovídající strategie jejich kontroly).

Koncept přiměřené kontroly rizikrisk assesment & safety management system podle Curtise. (Charakteristické vlastnosti rizika, vedení aktivit se zřetelem na prevenci škod, modely managementu rizik, faktory ohrožení, bezpečnostní faktory, dynamika rizikového potenciálu, „DEFCON/RISKCON“ – úrovně, reakce a responsivita, pravidla a místo pravidel v systému, koncept „Risk Gap“, socioekonomický paradox).

Bezpečnost u akcí expedičního charakteru. Kurzy pobytu v zimní přírodě. Zimní putování a táboření, sněžnice a lyže. (pobyt a pohyb v nízkých teplotách, volba vybavení a práce s ním, technologie versus přírodní materiály a odvozené postupy.

Účastnický poplatek: 2.200,-Kč/os (při skupině 3 a více osob – sleva 10%).

 

Vzdělávací cíl

Naučit absolventy připravovat a vést akce výchovy v přírodě (tábory, kurzy letní i zimní, expedice aj.) podle osvědčených mezinárodních bezpečnostních standardů a pravidel. Umět řešit krizové situace a eliminovat případná rizika již během přípravy akce.

 

Podrobný obsah

Bezpečnost a management rizik v programech výchovy, vzdělávání a rekreace v přírodě
Definice základních pojmů: Výchova, dobrodružství, učení, optimální prožívaní (flow), kompetence, riziko, škoda, ztráta, nehoda, výzva, rizikový faktor, bezpečnost, management rizik, standardy, předpisy, směrnice.
Základní členění bezpečnostních hledisek v programech výchovy, vzdělávání a rekreace v přírodě. Bezpečnost z hlediska:

  • Účastníka programu
  • Instruktora, týmu
  • Skupiny
  • Prostředí
  • Organizace
  • Oboru, odvětví
  • Rizika ohrožující udržitelnost rozvoje

Základní principy managementu rizik: Rizikové a bezpečnostní faktory a výchovně vzdělávací potenciál. Faktory ovlivňující vnímání nebezpečných situací nehod ze strany společnosti.
Základní charakteristiky rizik: Absolutní riziko, reziduální riziko a pociťované riziko. Definice a charakteristika tří typů vztahu mezi reziduálním a pociťovaným rizikem.
13 faktorů ovlivňujících úroveň pociťovaného rizika
Vyhodnocování rizik
Strategie pro redukci rizik
Sociální a psychologické faktory
Základní nástroje managementu rizik
Kategorizace rizik
Protokol pro zajištění bezpečnosti programu. Zavedení protokolu, základní postupy při používaní.
Protokol pro management rizik. Zavedení protokolu, základní postupy při používaní.
Krizový management: Vyhodnocení druhu a rozsahu poškození a poranění, převzetí kontroly, volba strategií, první pomoc, komunikace, transport. Protokol pro krizový management – zavedení a základní postupy při používaní.
Následné vyhodnocování nehod a rizikových situací. Základní strategie pro hlášení, analýzu a přijetí opatření.
Případové studie. Práce s případovými studiemi, základní postupy pro analýzu a zobecnění závěrů
Praktické aplikace:

  • Akce expedičního charakteru – Obecné postupy pro zajištění bezpečnosti a management rizik v aktivitách jako je vysokohorská turistika, vodní turistika a divoká voda, zimní turistika a táboření.
  • Výzvové aktivity: Obecné postupy pro zajištění bezpečnosti a management rizik v aktivitách jako jsou lezení na cvičných skalách a umělých lezeckých stěnách, stromy a lanové překážky.

Zákony, předpisy a směrnice vztahující se k programům výchovy a vzdělávání v přírodě platné v České republice, nejdůležitější zákony, předpisy a legislativní trendy v Evropské unii. Problematika zodpovědnosti, pojištění.

 

Místo konání

Rekreační středisko Radíkov, Turistická základna Pohořany a Turistická základna Domašov nad Bystřicí jsou objekty plně vyhovující potřebám tohoto semináře. Poskytují potřebné zázemí (ubytování, stravování, školící místnost) a zároveň umožňují zkoušení praktických dovedností v přírodním prostředí a bez rušení výraznými civilizačními vlivy. Jsou položeny v těsné blízkosti Olomouce a jsou z něj dobře dostupné MHD či vlakem. Zároveň je možné seminář na objednávku domluvit na jiném místě (při skupině větší než 8 lidí).

 

Odborný garant

Mgr. Radek Hanuš, PhD., (odborný asistent, vedoucí specializace magisterského studia KRL FTK UP Olomouc), absolvent PedF OU a lektorského studia Motivačních a komunikačních kurzů (1996, 1999) u EBG v Lipsku SRN. Garant předmětu Horolezectví I a II na KRL FTK UP v Olomouci. Absolvoval zahraniční stáž na univerzitách a „outdoor“ centrech v  USA (1998). Člen ČHS, autor tří monografií a čtyř desítek odborných prací z oblasti outdoor a zážitkové pedagogiky. Odborně se zabývá zážitkovou pedagogikou a  rozvojem osobnosti člověka. Autor odborné publikace o lanových aktivitách (HANUŠ, R., HRKAL, J.(1999): Lanové překážky a lanové dráhy. Olomouc: Hanex)

Naši klienti